กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวรพงษ์ วรรณราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2