ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ม พ.ศ. 2566 - การนิเทศ กำกับติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566 (อ่าน 17) 26 พ.ค. 66
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ม พ.ศ. 2566 - ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ มูลนิธิ CCF (อ่าน 28) 23 พ.ค. 66
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม ม พ.ศ. 2566 - การนิเทศภายใน (อ่าน 27) 23 พ.ค. 66
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม ม พ.ศ. 2566 - การก่อสร้างถนนเชื่อมไปยังโรงอาหาร (อ่าน 26) 23 พ.ค. 66
วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม ม พ.ศ. 2566 - เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดเรียน (อ่าน 51) 12 พ.ค. 66
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม ม พ.ศ. 2566 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 56) 12 พ.ค. 66
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 157) 30 มี.ค. 66
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (อ่าน 144) 28 มี.ค. 66
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - มอบทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 144) 23 มี.ค. 66
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การอบรมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (อ่าน 157) 23 มี.ค. 66
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - “คนดีศรีห้วยยาง” ปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.3 ป.6 และ ม.3 (อ่าน 158) 17 มี.ค. 66
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 139) 15 มี.ค. 66
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตร และรางวัล การทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และห้องเรียน (อ่าน 119) 15 มี.ค. 66
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 260) 11 มี.ค. 66
วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การสอบปลายภาค - ปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 127) 11 มี.ค. 66
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี (อ่าน 137) 03 มี.ค. 66
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน (อ่าน 134) 01 มี.ค. 66
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (อ่าน 142) 28 ก.พ. 66
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ประชุมประจำเดือน (อ่าน 134) 28 ก.พ. 66
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - การประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test : RT (อ่าน 182) 20 ก.พ. 66
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - เข้าชมนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการสู่โลกอาชีพ” (อ่าน 137) 15 ก.พ. 66
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ร่วมทำข้อตกลง โครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 132) 13 ก.พ. 66
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตร โครงการ (D.A.R.E. ประเทศไทย) (อ่าน 156) 09 ก.พ. 66
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ส่งมอบงานงวดที่ 1 อาคารโรงอาหาร สนธิ ลิ้มทองกุล และประชุม คณะกรรมการ O-net (อ่าน 139) 09 ก.พ. 66
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - รพ. โคกศรีฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (อ่าน 144) 06 ก.พ. 66
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (อ่าน 135) 06 ก.พ. 66
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - ๙ ตามรอยพ่อ เหล่าโพนค้อ รัน 2023 ครั้งที่ 1 (อ่าน 147) 06 ก.พ. 66
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - พิธีไหว้ศาลเก้าจิก เจ้าที่ประจำโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 125) 06 ก.พ. 66
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - มอบทุนการศึกษา จาก กสศ. (อ่าน 138) 06 ก.พ. 66
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรม วันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม ร่มเกล้าร่มเย็น โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร (อ่าน 121) 06 ก.พ. 66
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 (อ่าน 108) 06 ก.พ. 66
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - ยกเสาเอกอาคารโรงอาหาร สนธิ ลิ้มทองกุล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม (อ่าน 113) 06 ก.พ. 66
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - แนะนำศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร (อ่าน 106) 06 ก.พ. 66
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 111) 06 ก.พ. 66
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ณ ค่ายลูกเสือช่วงคราว โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร (อ่าน 121) 06 ก.พ. 66
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 - การประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน (อ่าน 105) 06 ก.พ. 66
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการเแข่งขันกีฬา ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 103) 06 ก.พ. 66
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 352) 24 พ.ย. 65
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - พิธีถวายสดุดี เนื่องในวันสวรรคต แห่งพระพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 310) 23 พ.ย. 65
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เข้าร่วมประชุม ในการแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 293) 20 พ.ย. 65
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เข้ารับทุนการศึกษาจากคุณสิรินทิพย์ สุทธิประภานุรักษ์ และคุณศุภลักษณ์ ปรีชานฤตย์ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ (อ่าน 305) 17 พ.ย. 65
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 (อ่าน 646) 15 พ.ย. 65
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะครู (อ่าน 240) 15 พ.ย. 65
วันที่ 1-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "รู้รัก สามัคคี" ห้วยยางเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 224) 15 พ.ย. 65
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 227) 15 พ.ย. 65
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 221) 15 พ.ย. 65
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยยาง (อ่าน 199) 15 พ.ย. 65
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 194) 15 พ.ย. 65
6-7ตุลาคม2565 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3 (อ่าน 308) 19 ต.ค. 65
26 กันยายน 2565 รับการประเมินPA จากคณะกรรมการ โดย ว่าที่ร้อยตรีดร.นิพนธ์ บรรพสาร ผอ.ปุญญพัฒน์ ชาปากดี และผอ.สุนันท์ หลวงศรี (อ่าน 299) 19 ต.ค. 65