ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ หลวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2550 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0973024975
อีเมล์ : sunan25071964@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี งอยผาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532 - 13 ธ.ค. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฏ์ วงศ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรีย์ เรืองรื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายคัมภีร์ ธนะคำดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน มาลีลัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช ชาวันดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500 - 2501
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ หาดทวายกาญจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อินภู่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495 - 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรีย์ เรืองรื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492 - 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่น ศิริมาศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายนวน นานาวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2480 - 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง กิ่งโก้
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475 - 2480