คณะผู้บริหาร

นางสุนันท์ หลวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081 8717803
อีเมล์ : nanbass2507@hotmail.com

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3