ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2564

ข้อมูล  เดือน มิถุนายน  2564

ชั้น

จำนวน

รวม

รวมช่วงชั้น

หมายเหตุ

(ครูที่ปรึกษา)

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่  2

10

16

31

 ครูมาลัยพร

อนุบาลปีที่  3

6

9

15

 ครูอรัญญา
 

16

15

31

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

10

10

20

127

 ครูจินตนา
 

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

16

17

 ครูฉัตรสุดา

ประถมศึกษาปีที่ 3

15

14

29

 ครูทิพา

ประถมศึกษาปีที่ 4

11

13

24

 ครูพรปวีณ์
ครูสุระชัย

ประถมศึกษาปีที่ 5

9

12

21

 ครูธนพล
ครูวันชัย

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

7

16

ครูศิริรัตน์
ครูทัศรานันท์
 

55

72

127

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

7

15

62

 ครูสุทธีกานต์
 ครูอุดมศักดิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

17

10

27

 ครูปาริชาต
 ครูวรพงษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12

8

20

 ครูกุลจิรา
 ครูอักษร
 

37

25

62

 

รวมทั้งสิ้น

220